CD „Lietuvos partizanų dainos“ (2006 m.)

Senieji kaimo žmonės prisimena tragiškus pokario metus, kai jų senoliai, kaimynai ar mokyklos draugai su ginklu rankose išėjo į miškus, turėdami viltį apginti Lietuvos laisvę.

Šioje kompaktinėje plokštelėje — dainos ir pasakojimai, ansambliečių užrašyti Druskininkų, Marcinkonių, Merkinės, Perlojos, Pivašiūnų apylinkėse. Panaudojome ištraukas iš Adolfo Ramanausko – Vanago „Daugel krito sūnų“ bei Roberto Keturakio „Kulka Dievo širdyje“ knygų. Dėkojame visiems padėjusiems paruošti ir išleisti šią plokštelę.

Dainų sąrašas:

1. Nei pečius kurtas (solo Tautvydas Bradauskas)
3. Ko palinkot, žilvičiai (veda Tautvydas Bradauskas)
5. Bolševikai tegul žino (veda Antanas Bernatonis)
6. Laukus miškus ir pievas (veda Danielius Starevičius)
8. Apie meilę (veda Antanas Bernatonis)
10. Mėnulis tikras tėvas (veda Ieva Pečiukaitė)
11. Menu, atbridot (veda Daiva Bradauskienė)
13. Slėpkis, slėpkis (veda Rasa Palšauskienė)
15. Oi, sakalėli (veda Rasa Palšauskienė)
16. Pučia vėjas (veda Tautvydas Bradauskas)
18. Pabalo obelys (veda Rasa Palšauskienė)
19. Partizanų būrys (veda Vanda Pečiukienė)
21. To krašto, kur Dzūkija (veda Daiva Bradauskienė)
23. Ankstų rytą (veda Danielius Starevičius)
25. Gal pavargai (veda Ieva Pečiukaitė)
27. Atėjo šiltas pavasarėlis (veda Daiva Bradauskienė)
29. Atdaryk langą (veda Dana Kovalenko)
31. Trenkė šalį žinia (veda Daiva Bradauskienė)
33. Ten, kur šlama (veda Mečys Palšauskas)
35. Oi, augin, augin (solo Rasa Palšauskienė)

Tekstų sąrašas:

2. „Viešpatie, atverki man lūpas“… (skaito Violeta Bakutienė)
4. Programos dedikacija (skaito Mečys Palšauskas)
7. „Pasigailėk mūsų, Dieve“… (skaito Tautvydas Bradauskas)
9. „Priimk, meldžiu“… (skaito Violeta Bakutienė)
12. „Neatstumk mūsų“… (skaito Tautvydas Bradauskas)
14. „Ir vėl gyvuos Tėvynė“… (skaito Violeta Bakutienė)
17. Apie partizaną Šilą (skaito Violeta Bakutienė)
20. Apie partizaną Žaibą (skaito Violeta Bakutienė)
22. „Lietuvoje nerasime miesto“… (skaito Mečys Palšauskas)
24. Apie partizaną Putiną (skaito Violeta Bakutienė)
26. „Kelkis, Viešpatie“… (skaito Tautvydas Bradauskas)
28. Apie partizaną Šermukšnį (skaito Violeta Bakutienė)
30. Apie partizaną Rugį (skaito Violeta Bakutienė)
32. „Tuo metu buvo išžudyta“… (skaito Mečys Palšauskas)
34. „Amžinybė“… (skaito Violeta Bakutienė)

Dainų pateikėjai:

Pranas Akstinas g. 1928 m. Randamonyse (16; 33)
Anelė Budrevičienė g. 1928 m. Skraičionyse (6; 10; 13; 15; 23)
Julius Kvaraciejus g. 1914 m. Jonionyse (3; 5; 8)
Stasė Stacevičienė g. 1940 m. Kazimierave (19; 29)
Marija Stoškienė g. 1930 m. Burokaraistyje (18; 25; 27)
Ieva Žmuidzinavičienė g. 1934 m. Perlojoje (1; 11; 31)
Agota Žuraulienė g. 1916 m. Druskininkuose (21; 35)

Tekstų šaltiniai:

Juozo Batulevičiaus g. 1923 m. Purplių k. pasakojimai (17; 20)
Marijos Stoškienės g. 1930 m. Burokaraisčio k. dainų sąsiuvinys (9; 14)
Ievos Žmuidzinavičienės g. 1934 m. Perlojoje pasakojimai (28; 30)
Roberto Keturakio „Kulka Dievo širdyje“ (7; 12; 26; 34)
Adolfo Ramanausko (Vanago) „Daugel krito sūnų“ (4; 24; 28)

Programoje dalyvavo:

Violeta Bakutienė, Jolanta Baronaitė, Antanas Bernatonis, Pranas Bernatonis, Tautvydas Bradauskas, Daiva Bradauskienė, Daiva Čebatarauskaitė, Jonas Čepulis, Vilija Juozapavičiūtė, Dana Kovalenko, Paulius Kovalenko, Antanas Laurinkevičius, Gintautas Mikalauskas, Mečys Palšauskas, Rasa Palšauskienė, Ieva Pečiukaitė, Vanda Pečiukienė, Dileta Pranskaitytė, Danielius Starevičius, Gintarė Valentukevičiūtė, Jadvyga Venckienė.

Platintojai: